JAMB Recommended Textbooks For Igbo 2022

Recommended Textbooks For Igbo
Recommended Textbooks For Igbo

Are you looking for JAMB recommended textbooks for Igbo, I will list out the recommended textbook you need to read for Igbo

JOIN NOW: Naijaeduruns WhatsApp Group for Jamb Candidate

How to make use of JAMB recommended Textbooks

Yes, you don’t have to buy everything, take for instance you have Physics, chemistry, biology, and English to write, You don’t have to buy the entire recommended textbook for each subject, if you already have it, it’s very fine.

Note: It is absolutely fine if you don’t use the recommended textbooks, but just for deeper understanding you may want to consider getting one for your tough subject.

JAMB Recommended Textbooks For Igbo 2022

 1. Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995) Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I.
 2. Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999) Exam Focus maka WASSCE na UME, Ibadan: University Press Plc.
 3. Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991) Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Ibadan: University Press Plc.
 4. Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999) Fonọlọji na Grama Igbo, Ibadan: University Press Plc
 5. Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo, Ibadan: Longman.
 6. Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997) Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ, Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Onitsha: Houston Publishers Ltd.
 7. Osuagwu, B. I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha, Nigeria: Macmillan.
 8. Ubesie, T. U. (1978): Ọdinala Ndị Igbo, Ibadan: Oxford University Press.
 9. Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992): Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul, Ibadan: Evans.
 10. Uba – Mgbenena, A. (2006): Ụtọala Usoroasụsụ Igbo, Ibadan: Gold Press Ltd.
 11. Anozie, C. C. (2003), Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo Enugu: Computer Edge Publishers.
 12. Ọfọmata, C. E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig) Ltd.
 13. Ofili, D. N. Anozie C.C. and Chukwu, A.O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II. Enugu: Computer Edge.
joestack
Hey, I'm chijioke joseph, am a blogger, content writer, web developer, and naijaeduruns is where i bring educational information to your doorstep. talking about what I love most, I enjoy coding and writing an article when am less busy, i stick close to soft music while I write.